SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

อะคริลิกใช้งานทั่วไป

__________

Shinkolite DX,L (สำหรับใช้งานทั่วไป)

 • ผลิตด้วยวิธีการ Continuous Casting Sheet ที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเพียงเจ้าเดียวในไทย
 • การผลิตอะคริลิกแบบต่อเนื่องของ Shinkolite มีโมเลกุลที่เหมาะสม
 • มีความหนาให้เลือกใช้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 10 มิลลิเมตร
 • สามารถผลิตขนาดความกว้างมากที่สุดได้ถึง 2,763 มิลลิเมตร และความยาว ถึง 4,000 มิลลิเมตร (หรืออาจยาวกว่า)
 • ทนทานต่อสภาวะอากาศ ไม่กรอบแตกลาย
 • แผ่นใสสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองเจือปน มีผิวเรียบสม่ำเสมอ
 • มีความหนาที่สม่ำเสมอ ช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการนำไปประกอบชิ้นงาน และการขึ้นรูป
 • น้ำหนักเบากว่ากระจก

 

การใช้งานทั่วไป เช่น

 • งานประกอบชิ้นงานอะคริลิก
 • งานป้ายต่าง ๆ
 • งานประดับตกแต่งทั่วไป

 

งานในกลุ่มวัสดุทดแทนกระจกในงานประเภทก่อสร้าง เช่น

 • กันตกราวบันได
 • ผนังกั้น
 • งานหลังคา
 • งานออกแบบตกแต่งภายในอื่น ๆ