SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

Day: January 17, 2018

__________

17 Jan 2018

VDO วิธีการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงอะคริลิค Shinkolite

ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงอะคริลิค Shinkolite สำหรับผู้ออกแบบ ข้อแนะนำในการติดตั้งดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับหลังคาโปร่งแสงอะคริลิคที่ใช้เป็นหลังคาที่ จอดรถหลังคาทางเดิน หลังคาระเบียง เท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือไว้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผู้ควบคุมการก่อสร้าง และผู้ใช้งาน     สำหรับผู้ติดตั้งและใช้งาน ข้อแนะนำในการติดตั้งเป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งทั่วไปเท่านั้นถ้าต้องการออกแบบการใช้งานที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้างต้นให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบที่ชำนาญการ หลังคาโปร่งแสงอะคริลิค Shinkolite สามารถยืดหยุ่นขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและคลายตัวเมื่ออุณหภูมิเย็นลง ดังนั้นอาจมองเห็นเป็นริ้ว คลื่น และโก่งตัวเมื่อโดนแสงแดด ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของวัสดุที่เป...