SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

LX N875

__________

Shinkolite LX (สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ และแสงสว่าง)

มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากแผ่นอะคริลิกทั่วไปในท้องตลาด คือเป็นแผ่นอะคริลิกที่กระจายแสงในเนื้อแผ่น

เหมาะสำหรับการนำไปใช้ทำป้ายไฟแบบบาง (Slim light box) ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ประหยัดพื้นที่ และประหยัดพลังงาน

สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้สถานที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ระยะการกระจายแสงขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของแผ่น ได้แก่

– แผ่นหนา 6 มิลลิเมตร   ระยะการกระจายแสง ประมาณ 40-45 เซนติเมตร

– แผ่นหนา 8 มิลลิเมตร   ระยะการกระจายแสง ประมาณ 50-55 เซนติเมตร

– แผ่นหนา 10 มิตรเมตร   ระยะการกระจายแสง ประมาณ 60-65 เซนติเมตร

 

มี 2 รุ่น

Shinkolite LX รุ่น N865 (แผ่นนำแสงสำหรับ Liquid Crystal)

เป็นแผ่นอะคริลิกพิเศษที่พัฒนา เพื่อให้เป็นแผ่นนำแสงสำหรับจอภาพ LCD

มีความหนา – บางสม่ำเสมอกันทั้งแผ่น การผ่านของแสงจึงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับแผ่นโปรงแสงทั่วไป

 

Shinkolite LX รุ่น N875 (แผ่นนำแสงสำหรับทำป้ายไฟที่มีขนาดใหญ่)

สามารถให้ความสว่างทั้งแผ่นอย่างทั่วถึง และยังสามารถใช้งานได้ดีกับหลอด LED อีกด้วย

ผลงาน