SCG Contact Center Tel. 02-586-2222
17 Jan 2018

VDO วิธีการติดตั้งหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง Shinkolite

ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงอะคริลิก Shinkolite สำหรับผู้ออกแบบ

  • ข้อแนะนำในการติดตั้งดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับหลังคาโปร่งแสงอะคริลิกที่ใช้เป็นหลังคาที่จอดรถ หลังคาทางเดิน หลังคาระเบียง เท่านั้น
  • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือไว้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผู้ควบคุมการก่อสร้างและผู้ใช้งาน

 

สำหรับผู้ติดตั้งและใช้งาน

  • ข้อแนะนำในการติดตั้งเป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งทั่วไปเท่านั้นถ้าต้องการออกแบบการใช้งานที่นอกเหนือจากที่ระบุในข้างต้นให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบที่ชำนาญการ
  • หลังคาโปร่งแสงอะคริลิก Shinkolite สามารถยืดหยุ่นขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและคลายตัวเมื่ออุณหภูมิเย็นลง ดังนั้นอาจมองเห็นเป็นริ้ว คลื่น และโก่งตัวเมื่อโดนแสงแดด ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะของวัสดุที่เป็นพลาสติก